Siirry sisältöön

Ajankohtaista

17.5.2024

Juuri valmistunut uusi väliraportti vesilaitosten sisäilman radonmittauksista
Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia ja työntekijöiden radonaltistumisia.
Pienten vesilaitosten osalta raportti löytyy täältä

2.1.2023

24.10.2022

16.7.2022

12.3.2022
Pellervon päivä 7.4.2022 Sokos Hotel Tripla, Helsinki
Tapahtuman hinta on 60 e (sis. aamu-ja päiväkahvit, lounaan ja cocktails-tarjoilun)
ilmoittaudu viimeistään 1.4.2022

7.3.2022
Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmassa tarkennetaan vesihuoltouudistuksen ohjelmassa linjattuja tavoitteita ja suunnitelmaa päivitetään jatkossa säännöllisesti. Kaikilla alan toimijoilla on mahdollisuus kommentoida 22.2.2022 ajanhetken versiota, esimerkiksi ehdottamalla toimenpiteiden muokkausta tai kokonaan uusia toimenpiteitä. Kommentointiaikaa on 31.3.2022 saakka.
Lisätietoja sekä linkki kommenttilomakkeeseen ja luonnos toimeenpanosuunnitelmasta löytyy osoitteesta https://mmm.fi/vesihuoltouudistus

5.3.2022
Sami Karhu on päättänyt siirtyä sivuun Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtajan tehtävistä 1. huhtikuuta alkaen. Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry kiittää Samia erittäin hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä ja toivoo yhteistyön jatkuvat myös tulevaisuudessa

5.3.2022
Lausuntopyyntö Juomavesidirektiivin täytäntöönpanosta Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.4.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b908a9cf-351a-4cb9-a907-15b687efceda&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

10.1.2022 Koronatilanteen vuoksi Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät on päätetty siirtää vuoteen 2023. Uusi ajankohta on 3.-4.2.2023

20.4.2021

Osuuskuntien kokoukset

Poikkeuslaille jatkoa: vuosikokokokouksen voi pitää vielä syyskuussa

 

10.3.2021

Osuuskuntien kokoukset 2021

Eduskunta hyväksyi lokakuun 2020 alussa yhteisöjen kokouksia poikkeuslain (677/2020), jota sovelletaan 30.6.2021 mennessä pidettäviin osuuskunnan- ja edustajiston kokouksiin. Poikkeuslaki vastaa sisällöltään pienin muutoksin keväällä 2020 annettua poikkeuslakia, jota sovellettiin 30.9.2021 mennessä pidettyihin osuuskunnan /edustajiston kokouksiin. Olennaisin muutos aikaisempaa lakiin on siinä, että voimassa olevan poikkeuslain mukaan osuuskuntien on pidettävä osuuskunnan kokoukset osuuskuntalain tai sääntöjen mukaisten määräaikojen puitteissa. Lue lisää kuvasta aukeavasta linkistä

Osuuskuntien osuuskunnan / edustajiston kokoukset 2021 

2.2.2021

Miten kotieläintilan vesihuolto toimii poikkeustilanteissa?

https://maatilanpellervo.fi/2021/01/28/miten-kotielaintilan-vesihuolto-toimii-poikkeustilanteissa/

 

2.2.2021

Tietoa vedenjakelualuiden tallentamisesta paikkatietomuotoon

Uuden juomavesidirektiivin myötä vesilaitoksille tulee lisää velvoitteita. Tämä koskee myös kaikkia vesiosuuskuntia, jotka toimittavat vettä yli 10m3/vrk tai yli 50 henkilön tarpeisiin. Vuoden 2023 alusta alkaen, ilman siirtymäaikaa, pitää vedenkäyttäjillä olla pääsy tietoverkossa vettä toimittavan laitoksen viimeisimmän valvontatutkimuksen vedenlaatutietoihin.

Vesiosuuskuntien ja terveystarkastajien työn helpottamiseksi uuden direktiivin vaatimus on tarkoitus hoitaa kansallisella järjestelmällä vesi.fi-palvelun kautta (https://www.vesi.fi/). Palvelusta veden käyttäjät saisivat  oman osoitetietonsa perusteella vedenlaatutiedot näkyviin. Tarvittavat vedenlaatutiedot tallennetaan terveydensuojeluviranomaisten toimesta tai näytteenoton siirtopalvelun kautta VATI-tietokantaan, mistä ne linkittyvät rajapinnan kautta Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään vesi.fi -palveluun. Jotta tämä on mahdollista, pitää vesilaitoksen määrittää vedenjakelualueensa paikkatietomuotoon.

Vedenjakelualue on eri asia kuin toiminta-alue tai verkostokartta. Vedenjakelualue kannattaa määrittää mahdollisimman tarkasti, mielellään kiinteistörajojen mukaan. Haja-asutusalueella kiinteistörajojen noudattaminen ei ole niin tarkkaa kuin taajama-alueella. Tärkeintä on, että ne kiinteistöt, joille vesiosuuskunta toimittaa vettä, ovat piirrettävän alueen sisällä. Vedenjakelualueen reunalla olevien suurten kiinteistöjen osalta  riittää, että asuinrakennukset ovat mukana vedenjakelualueessa. Tarkennuksia muihin toimitettaviin tietoihin vedenjakelualueesta rajauksien viivojen lisäksi löytyy tietopyynnön liitteen 3 alusta.

Koska kaikilla vesilaitoksilla ei ole mahdollisuutta tallentaa vedenjakelualuetta paikkatietomuotoon, tarjoaa sosiaali- ja terveysministeriö paikkatietomuunnoksen, jos vedenjakelualueen tallentaa esim. kartalle piirrettynä annettuun päivämäärään mennessä (28.2.2021 mennessä, jos vedenjakelualueelle toimitettava vesimäärä >1000 m3/vrk, 31.3.2021 mennessä, jos 100 – 1000 m3/vrk ja 30.4.2021 mennessä, jos 10-100 m3/vrk).

Teknisistä syistä johtuen huhtikuun jälkeen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön osuuskunnille maksuttomaan palveluun ei enää pääse, ja vuoden 2022 loppuun mennessä vesilaitoksen pitää joko itse omalla kustannuksellaan hoitaa vedenjakelualueiden saattaminen paikkatietomuotoon tai ylläpitää kotisivuja, joille päivitetään jatkuvasti ajantasaiset vedenlaatutiedot ja muut uudessa direktiivissä vaaditut tiedot kuten vedenlaatumuuttujien ylityksiin liittyvät mahdolliset terveyshaitat ja terveyshaittojen torjumiseen liittyvät suositukset. Tarkka listaus EUn vaatimista tiedoista omilla verkkosivuilla löytyy tietopyynnön liitteestä 6.

Eli nyt kannattaa toimia, mikäli ei halua rakentaa, ylläpitää ja maksaa omia kotisivuja ja huolehtia tietojen päivittämisestä. Lisätietoja saa tarvittaessa paikalliselta terveystarkastajalta. Myös SVOSK auttaa jäseniään resurssien puitteissa.

Lisätietoa ja edellä olevassa tekstissä mainitut liitteet löytyvät https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/talousvesi (pitää rullata sivua noin puoleen väliin)


7.12.2020

Ennakkotietoa tulevan juomavesidirektiivin vaatimuksista: PAIKKATIETO

Lue lisää...


7.12.2020

Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnolle

Suomessa aloitetaan vuonna 2021 kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille uudistuksen vision sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen. Luonnoksessa on listattu vesihuollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille.

Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteena on myös alan ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön.

Vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus on yksi toimialan suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on 1 100, mutta noin 80 suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että resursseista.

Myös toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti. Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka vaikeuttavat sähkönsaantia ja vaarantavat näin vedentuotannon ja jakelun sekä jätevesien käsittelyn. Kuntatalouden haasteet saattavat puolestaan luoda paineita hakea lisätuloa luopumalla osittain tai kokonaan vesihuollon omistajuudesta. Myös kiristyvä EU-lainsäädäntö on tuonut uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen.

Vesihuoltouudistuksen visio ja toimeenpano-ohjelman luonnos on valmisteltu sidosryhmäyhteistyönä. Lausuntoaikaa on 31.1.2021 saakka.

Lausuntopyyntö ja luonnos ohjelmaksi (mmm.fi/lausunnolla)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen, p. 0295 162 241, katri.saukkonen(at)mmm.fi

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos suomeksi

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos ruotsiksi


29.9.2020

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1600841854875.html


29.9.2020

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille


27.7.2020

Vesihuoltolain muutostarpeita arvioidaan valmistuneiden selvitysten pohjalta.

Juuri valmistuneet selvitykset vesihuoltolain toimivuudesta ja valvontamalleista muualla Euroopassa osoittavat, että vesihuollon toimivuus vaatii riittävän vahvat vesihuoltolaitokset sekä tehokkaan omistajaohjauksen ja valvonnan. Lainsäädännön muutostarpeita harkitaan syksyllä selvitysten pohjalta. Lainsäädännön tarkistamisen ohella etsitään keinot osaamisen varmistamiseen ja saneerausvelan hoitoon.

Lue lisää: https://mmm.fi/-/vesihuoltolain-muutostarpeita-arvioidaan-valmistuneiden-selvitysten-pohjalta


22.6.2020

Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta

COVID-19 epidemian johdosta valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Rahoituksella on tarkoitus turvata vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa. Määrärahaa saa käyttää vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin. Vuoden 2020 II lisätalousarviossa on avustuksiin varattu 1,0 M €.

Lisätietoa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesihuoltolaitosten-koronatuet


6.5.2020

Osuuskunnan ja edustajiston kokouksia koskeva poikkeuslaki hyväksyttiin


 

6.4.2020

Osuuskunnan kokousten ja edustajiston kokousten siirtäminen

20.3.2020

Osuuskunnan hallinnon kokoukset koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

14.3.2020

Tiedote koronavirukseen varautumisesta vesihuollossa on julkaistu:

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/stm-ja-mmm-ohjeistavat-vesihuoltolaitoksia-varautumaan-koronaviruksen-aiheuttamaan-tautiepidemiaan

19.1.2020

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat mukaan kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Lisää tietoa Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta .

*************************

14.10.2019

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät lähestyvät

**************************

Arkisto

4.2.2019

Uudet vesiosuuskunnan mallisäännöt on laadittu yhteistyössä Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK), Kannuksen vesiosuuskunnan ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n edustajien kanssa. Mallisäännöt on tarkistettu PRH:ssa tammikuussa 2019.

Mallisäännöt soveltuvat kaikille vesiosuuskunnille olipa kyseessä vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos tai muu vesiosuuskunta. Soveltamiseen ei myöskään vaikuta, mitä vesihuoltopalveluita vesiosuuskunta tarjoaa.

Mallisäännöissä on määräykset keskeisistä vesiosuuskunnan hallintoon ja pääomarakenteeseen liittyvistä asioista. Ne on tarkoitettu avuksi ja ohjeeksi harkittaessa vesiosuukunnan perustamista tai sääntöjen muutosta, ei orjallisesti kopioitavaksi. Tärkeintä on ymmärtää jokaisen vesiosuuskunnan omat tarpeet.

vok-mallisaannot

 

Suomen Ympäristökeskuksen tiedote 23.11.2018:
Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla, yksittäisissä kaivoissa vesi voi kevääseen mennessä loppua.

Lounais- , Länsi- ja Keski-Suomessa on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta, koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea. Pohjavedenpinnat ovat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen alhaalla.

Pohjaveden pinnat saattavat ensi keväänä olla paljon keskimääräistä alemmalla tasolla, jos pysyvä talvinen sää alkaa tänä vuonna aikaisin kuten nyt näyttää todennäköiseltä. Kun maa jäätyy ja sade tulee lumena, pohjavettä ei enää juurikaan muodostu ja pohjaveden pinnat alkavat laskea kulutuksen ja pohjavesivalunnan mukaisesti. Tällöin on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta ja laatua, joka voi heikentyä kuivuusjaksojen takia.

Koko tiedote löytyy osoitteesta http://www.syke.fi/fi-FI/content/48557/25989

Kuivuustilannekuva_20181212