Etusivu

SVOSK

Materiaalipankki

Yhteystiedot

Hankkeet

Vesiosuuskuntapäivät

Jäsenyys 

Vesiosuuskunta -tietoa

Vesihuolto-osuuskunta        Perustaminen        Historiaa         Vesihuoltosanastoa

 

Vesiosuuskunnat perivät jäseniltään seuraavia maksuja:

Osuusmaksu
kerätään osuuskuntaan liittyviltä jäseniltä liittymisen yhteydessä

Liittymismaksu
vesihuoltolaitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu

Käyttömaksu
peritään käytetyn veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella

Perusmaksu
peritään palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun kiinteistö on liitetty laitoksen verkostoon

Tonttiviemärin/-vesijohdon liittämismaksu
liittämistyöstä perittävä maksu, kun tonttiviemäri/-vesijohto liitetään liittämiskohdassa runkoviemäriin

Vesimittarin asentamisesta perittävä maksu
kattaa vesimittarin investointi- ja asennuskustannukset

Vesihuoltosanastoa

A

Asemapiirustus
Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Asiakas
Kiinteistön omistaja, kiinteistön haltija tai muu osapuoli, joka on vesihuoltolaitoksen sopijapuoli.

Asukasvastineluku (AVL)
Sellaista vuorokausikuormitusta vastaava yksikkö, jonka seitsemän vuorokauden biologinen hapenkulutus (BOD7) on 70 grammaa happea. AVL lasketaan jätevedenpuhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta.

H

Haja-asutusalue
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava-alueen ulkopuolinen alue.

Hulevesi
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.

Kiinteistön haltija
Asiakas, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esim. liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

K

Kuluttaja
Kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu asiakas, joka on luonnollinen henkilö ja joka tekee laitoksen kanssa sopimuksen liittymisestä tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä pääasiassa muuta tarkoitusta kuin elinkeinonharjoittamista varten. Siltä osin kuin ei toisin erikseen sovita, asiakasta koskevia ehtoja sovelletaan myös kuluttajaan.

Kvv-laitteisto
Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja (kvv-laitteistoja) ovat kiinteistön laitteistot talous-, sammutus, jäte. sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi.

Kvv-työnjohtaja
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden vastuuhenkilö, joka laatii tarvittavat suunnitelmat, valvoo ja suorittaa kiinteistön liittämisen vesiputkistoon ja viemärikaivoon sekä tarkastaa kiinteistön putkiston ja kalusteiden kunnon. Kvv-työnjohtaja hoitaa yhteydenpidon liittyjän ja vesiosuuskunnan välillä rakentamisvaiheessa.

Käyttömaksu
Maksu, joka peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksu veloitetaan yksikköhinnaltaan samansuuruisena kaikilta liittyjiltä. Viemäröinnin käyttömaksussa voidaan kuitenkin ottaa huomioon poisjohdettavan jäteveden määrä ja laatu. (VHL 19 §)

Käyttösopimus
Sopimus koskee laitoksen palveluiden toimittamista ja käyttämistä.

L

Liittämiskohta
Tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohta. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston (jäte- ja hulevesiverkosto) kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.

Liittyjä
Asiakas, joka on vesihuoltolaitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

Liittymissopimus
Liittyjä ja vesiosuuskunta tekevät kirjallisen sopimuksen, joka allekirjoitetaan 2 kappalein, liittyjän kiinteistön liittymisestä vesiosuuskunnan verkostoon. Allekirjoittamalla liittymissopimuksen liittyjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan liittymissopimuksen ehtoja ja vesihuoltolaitoksen yleisiä sopimusehtoja.

Liittymismaksu
Vesihuoltolaitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu. Liittymismaksulla katetaan osa laitoksen investointikustannuksista, mutta siihen ei yleensä sisällytetä liitostyön kustannuksia eikä tonttijohtojen rakentamiskustannuksia. Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla. Lisäksi voidaan veloittaa lisäliittymismaksua, kun liittymisen perusteena olevat olosuhteet muuttuvat liittymisen jälkeen, jos lisäliittymismaksusta sanotaan laitoksen taksassa. (VHL 19 §)

Liittymisvelvoite
Velvoite, jonka mukaan toiminta-alueen kiinteistöillä velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon tietyillä edellytyksillä siirtymä-ajan jälkeen (VHL 10 §)

O

Ominaiskäyttö
Verkostoon pumpatun veden määrä jaettuna verkoston piiriin kuuluvien asukkaiden lukumäärällä.

Osuusmaksu
Maksu, joka kerätään osuuskuntaan liittyviltä jäseniltä osuuskuntaan liittymisen yhteydessä.

P

Paineviemäröinti
Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, hule- tai salaojavesien johtaminen tapahtuu pumppauksen avulla

Palvelualue
Toiminta-alueen käsittävä mutta sitä laajempi alue, jolle vesiosuuskunnan verkosto voi ulottua ja jolle voidaan tarjota vesihuoltopalveluja. Verkostoa ei ole lain mukaan kuitenkaan pakko ulottaa toiminta-alueen ulkopuolelle.

Perusmaksu
Maksu, jota peritään palvelujen käytöstä riippumatta siitä lähtien, kun kiinteistö on liitetty laitoksen verkostoon. Maksulla katetaan osa kulutuksesta riippumattomista käyttö- ja pääomakustannuksista. Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla. (VHL 19 §)

 

T

Taksa, hinnasto
Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa ilmoitetaan maksu, joita palvelumaksuhinnasto laitos perii vesihuoltoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto laitoksen tarjoamista muista palveluista.

Tarvealue
Alueella, jolla suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, on kunnalla velvollisuus huolehtia että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Toiminta-alue
Vesihuoltolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu maantieteellinen alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa säädetään.

Tonttihulevesiviemäri
Liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri.

Tonttijohtoja
Tonttivesijohto, tonttiviemäri ja tonttihulevesiviemäri.

Tonttivesijohto
Talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.

Tonttiviemäri
Liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.

Tonttiviemärin/- vesijohdon liittämismaksu
Liittämistyöstä perittävä maksu, kun tonttiviemäri/-vesijohto liitetään liittämiskohdassa runkoviemäriin (VHL 19 §).

V

Valvontatutkimusohjelma
Talousvettä toimittavan laitoksen säännöllistä valvontaa varten tehty ohjelma, jossa otetaan huomioon mm. raakavesi, vedenkäsittelymenetelmät, kemikaalit ja vedenottamon haavoittuva sijainti. (Terveydensuojelulaki)

Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Kunnan laatima, koko alueen kattava suunnitelma, jossa todettujen tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden perusteella täsmentyy alueellisesti ja ajallisesti kunnan velvollisuus vesihuollon järjestämiseen. (VHL 5 §)

Vesihuollon sopimukset
Liittymis- ja käyttösopimus ja (erillinen) käyttösopimus.

Vesihuolto
Vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivausveden poisjohtamista ja käsittelyä siinä laajuudessa kuin siitä laitoksen ja asiakkaan kesken sovitaan.

Vesihuoltohankkeen esisuunnitelma
Vesihuollon ratkaisuvaihtoehtoja sisältävä suunnitelma, jossa on selvitetty verkostoja, verkostotyyppejä, laitosten tarvetta, liittyjämääriä ja alustavia kustannuksia.

Vesihuoltohankkeen rakennussuunnitelma
Yksityiskohtainen vesihuoltohankkeen toteutussuunnitelma, joka sisältää riittävät suunnitelmapiirustukset detaljeineen ja hankekohtaiset selostukset työn taloudellisesta toteuttamisesta.

Vesihuoltohankkeen yleissuunnitelma
Esisuunnitelman pohjalta laadittu vesihuoltosuunnitelma, joka sisältää mitoitetun perusratkaisun, alustavat maastotutkimukset, erikoiskohtien ratkaisut sekä kustannusarvion investointi- ja käyttökustannuksista.

Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä
toiminta-alueella. Vesiosuuskunnat, joille on määritetty toiminta-alue, ovat lain mukaan vesihuoltolaitoksia.

Vesimittarin asentamisesta perittävä maksu
Maksu, joka kattaa vesimittarin investointi- ja asennuskustannukset (VHL 19 §)

Vesiosuuskunta
Osuuskuntamuotoisesti toimiva yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva yritys. Vesiosuuskunta voi olla myös Vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos, jos sille on määritetty toiminta-alue.

Viettoviemäri
Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, hule- tai salaojavesien johtaminen tapahtuu painovoiman avulla.

Viemäri, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri, viemärivesi
Jätevettä, hulevettä ja perustusten kuivatusvettä sekä muita vesiä, jotka johdetaan tai kulkeutuvat kiinteistöltä laitoksen jätevesiviemäriin. Se, minkä tässä kohdassa mainitun veden vastaanottamista kulloinkin tarkoitetaan, määräytyy sen mukaan, mitä vettä/vesiä asiakkaan kiinteistöltä johdetaan laitoksen viemäriin.